17. สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น

ข้อมูลตัวชี้วัด “สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น”

สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น แยกตามประเภทพลังงาน ใน พ.ศ. 2561 เรียงลำดับปริมาณการผลิต มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ลิกไนต์ และพลังน้ำ โดยพบว่า ลำดับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561)

สัดส่วนการผลิตพลังงานขั้นต้น จำแนกตามประเภทพลังงาน พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562